DSE Automatisering

Duurzaam. Betrokken. Betrouwbaar.

Privacyverklaring Duivenvoorde Software Engineering BV (DSE)

Algemeen

DSE verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens. DSE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

DSE verwerkt uw persoonsgegevens als u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten of producten van DSE, met als doel het uitvoeren van de onderliggende overeenkomst en/of het verlenen van de bijbehorende service.

Tevens verwerkt DSE uw persoonsgegevens als u contact opneemt met DSE, met de bedoeling daar op een later moment een vervolg aan te geven (bijvoorbeeld een verzoek om informatie of een offerte-aanvraag).

Soort persoonsgegevens

DSE kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Verstrekking aan derden

DSE zal uw persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

Wij gebruiken geen tracking cookies. (Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.)

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Beveiliging van uw bedrijfsdata

Als DSE voor u software beheert en/of ontwikkelt, dan kan het zijn dat DSE toegang heeft tot persoonsgegevens die u zelf verwerkt ten behoeve van (bijvoorbeeld) uw personeel, klanten of leveranciers. In deze gevallen raden we u aan om een zgn. Verwerkersovereenkomst met DSE aan te gaan waarin de omgang met deze gegevens door DSE geregeld wordt in lijn met de eisen die de AVG daartoe stelt. Desgewenst hebben we een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar die u als basis kunt gebruiken.

Desalniettemin willen we in onze Privacyverklaring hierover het volgende verklaren:

DSE treft diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw en onze data te beschermen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. Het betreft hier onder andere (maar niet uitsluitend) de fysieke en hardwarematige beveiliging van het terrein, de kantoren en de serverruimte van DSE, de hard- en softwarematige beveiliging van de netwerkomgeving van DSE, de softwarematige beveiliging van de persoonsgegevens op onze netwerkomgeving en de softwarematige beveiliging van de toegang tot uw netwerk, database(s) en de eventuele door ons beheerde en/of ontwikkelde applicatie(s). Daarnaast heeft al het personeel van DSE een contractuele geheimhoudingsplicht en worden mondeling en schriftelijk instructies voor de beveiliging van uw en onze persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Als DSE voor haar dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst moet beschikken over een kopie van uw data, dan verzoeken we u met klem de daarin aanwezige persoonsgegevens onomkeerbaar te anonimiseren, alvorens deze aan DSE ter beschikking te stellen.

Als DSE constateert dat de data die we van u ontvangen hebben persoonsgegevens bevat die niet geanonimiseerd zijn, dan zal DSE de desbetreffende persoonsgegevens, indien mogelijk, alsnog anonimiseren.

Als het niet mogelijk is om in de data die u aan DSE ter beschikking wilt stellen alle persoonsgegevens te anonimiseren (bijvoorbeeld omdat het ongestructureerde logs of een Excel-applicatie betreft), dan verzoeken we u met klem het gegevensbestand te versleutelen en met een wachtwoord te beveiligen alvorens het aan DSE ter beschikking te stellen. Het te gebruiken wachtwoord dient dan op alternatieve wijze aan DSE verstrekt te worden. DSE zal dergelijke data zo snel mogelijk na het voltooien van de overeengekomen handelingen op vergelijkbare wijze retourneren (indien nodig) en vervolgens verwijderen van haar systemen.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent de uitvoering van uw recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

DSE Software
Schieland 9
1948 RM Beverwijk
0251 - 260 680
info@dsesoftware.nl